-25%
VIKING SYRATVÄTT - koncentrat 1 Liter

VIKING SYRATVÄTT - koncentrat 1 Liter

Vi på BILFÄRG.SE kan nu stolt presentera Mackans Garage egna  VIKING SYRATVÄTT i vårat sortiment !

Viking Syratvätt fungerar utmärkt till rengöring av tex "plast båtar" för att få bort den gula "beläggning" som ofta uppkommer under vattenlinjen. Fungerar även till svårt nedsmutsade fälgar. Kan användas på väggar, golv, portar, tågvagnar, etc. Löser oxid, rost, järnfläckar, cement,kalk etc.

 • Finns ej lager

  (1-4 arbetsdagar leveranstid)
 • Frakt: 99 kr

 • Fraktfritt vid order över 1500 kr

149 kr198 kr

Slut i lager

 • Om produkten

  VIKING SYRATVÄTT – koncentrat 1 liter

  Vi på BILFÄRG.SE kan nu stolt presentera Mackans Garage egna  VIKING SYRATVÄTT i vårat sortiment !

  Viking Syratvätt fungerar utmärkt till rengöring av tex “plast båtar” för att få bort den gula “beläggning”
  som ofta uppkommer under vattenlinjen.
  Fungerar även till svårt nedsmutsade fälgar.
  Kan användas på väggar, golv, portar, tågvagnar, etc.
  Löser oxid, rost, järnfläckar, cement,kalk etc.
  Vid användning på lättmetall vidtag STOR försiktighet beträffande spädning och verkningstid.
  Vid för lång verkningstid kan frätskador uppstå på ytan.

  ANVÄND REKOMMENDERAD SKYDDSUTRUSTNING!

  Blandningsförhållande
  Viking Syra  skall alltid blandas med vatten och användas med hög försiktighet.
  Testa ALLTID på liten yta först!
  Dels för att se hur medlet påverkar ytan, se om spädningsgraden är lämplig samt att det är “rätt” medel för ändamålet.
  Använd glasögon, handskar och andningsskydd.

  Användning:
  Spraya på ytan eller påför med svamp.
  Låt verka 2-10 minuter
  LÅT EJ TORKA IN!
  Underhållsspraya om medlet börjar torka.
  Borsta/svampa vid behov.
  Skölj noggrant!
  Upprepa vid behov.

  Exempel 10 % spädning.
  1 del Viking syra till 9 delar vatten.

  Vi ansvarar ej för skador som kan uppkomma pga fel spädning eller användning.
  Används på egen risk med sunt förnuft.

  SDB finns att tillgå efter förfrågan.

  Levereras i 1 eller 5 litersförpackning med barnsäker skruvkork.
  Förvaras frostfritt.
  Lagring+15°C – +25°C

  Tillverkad i Sverige av AromDekor Kemi AB

  Faroangivelser H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 
  Skyddsangivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård 
  P102 Förvaras oåtkomligt för barn 
  P260 Inandas inte dimma eller ångor P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd 
  P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning 
  P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten 
  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja 
  P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare 
  P405 Förvaras inlåst P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning 
  Kompletterande faroinformation Innehåller: FOSFORSYRA  
  Andra faror:
   Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne Klassificeringen av produkten som “frätande” har utförts med hänsyn till det extrema pH-värdet.

 • Produktinformation

VIKING SYRATVÄTT – koncentrat 1 liter

Vi på BILFÄRG.SE kan nu stolt presentera Mackans Garage egna  VIKING SYRATVÄTT i vårat sortiment !

Viking Syratvätt fungerar utmärkt till rengöring av tex “plast båtar” för att få bort den gula “beläggning”
som ofta uppkommer under vattenlinjen.
Fungerar även till svårt nedsmutsade fälgar.
Kan användas på väggar, golv, portar, tågvagnar, etc.
Löser oxid, rost, järnfläckar, cement,kalk etc.
Vid användning på lättmetall vidtag STOR försiktighet beträffande spädning och verkningstid.
Vid för lång verkningstid kan frätskador uppstå på ytan.

ANVÄND REKOMMENDERAD SKYDDSUTRUSTNING!

Blandningsförhållande
Viking Syra  skall alltid blandas med vatten och användas med hög försiktighet.
Testa ALLTID på liten yta först!
Dels för att se hur medlet påverkar ytan, se om spädningsgraden är lämplig samt att det är “rätt” medel för ändamålet.
Använd glasögon, handskar och andningsskydd.

Användning:
Spraya på ytan eller påför med svamp.
Låt verka 2-10 minuter
LÅT EJ TORKA IN!
Underhållsspraya om medlet börjar torka.
Borsta/svampa vid behov.
Skölj noggrant!
Upprepa vid behov.

Exempel 10 % spädning.
1 del Viking syra till 9 delar vatten.

Vi ansvarar ej för skador som kan uppkomma pga fel spädning eller användning.
Används på egen risk med sunt förnuft.

SDB finns att tillgå efter förfrågan.

Levereras i 1 eller 5 litersförpackning med barnsäker skruvkork.
Förvaras frostfritt.
Lagring+15°C – +25°C

Tillverkad i Sverige av AromDekor Kemi AB

Faroangivelser H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 
Skyddsangivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn 
P260 Inandas inte dimma eller ångor P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd 
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning 
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten 
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja 
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare 
P405 Förvaras inlåst P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning 
Kompletterande faroinformation Innehåller: FOSFORSYRA  
Andra faror:
 Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne Klassificeringen av produkten som “frätande” har utförts med hänsyn till det extrema pH-värdet.